หน้าหลัก กา
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
จิตวิทยาการให้บริการ (Service
Psychology : Level 3)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
10 หลักสูตร The Best Personality หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
11 หลักสูตร
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
สำหรับผู้นำ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
12 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
13 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
14 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
15 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
16 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
17 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
18 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
19 บุคลิกภาพท่ายืนเดินนั่งที่สง่างาม บทความ
20 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
21 จิตวิทยาบริการ บทความ
22 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
23 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
24 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
25 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
26 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
27 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
28 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
29 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
30 Put The Right Man On The Right Job At The Right Time บทความ
31 จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
(4MAT Learning Model)
บทความ
32 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
33 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
34 กรณีศึกษา Customer Experience
แบบพันธุ์ไทย
บทความ
35 แนวทางวางแผนอัตรากำลังยุค
HR 5.0 (Agile Workforce Planning for HR 5.0)
บทความ
36 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
37 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
38 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
39 พฤติกรรมการบริการที่ควรหลีกเลี่ยง บทความ
40 การบริการขั้นพื้นฐานตามหลัก
ESB
บทความ
41 หกท่าภาษากายเสนองานที่มีเสน่ห์
(Presenting Body Language)
บทความ
42 ฝึกพูดหาเสียงสามเรื่อง“กระบี่สัตเดช” บทความ
43 Service Design ทำอย่างไร ? บทความ
44 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
45 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
46 บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์
(ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)
บทความ
47 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
48 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
49 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
50 ไร่ตอลส์ตอย บทความ
51 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
52 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
53 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
54 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
55 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
56 กลยุทธ์เอาชนะคนมุทะลุ บทความ
57 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
58 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
59 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
60 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
61 รู้ไหมพฤติกรรมนี้สร้างรอยตีนกาบนใบหน้า? บทความ
62 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
63 สถาบันราชประชาสมาสัยจัดตั้งขึ้น
?
บทความ
64 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
65 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
66 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
67 รู้เรื่องเส้นทางเกลือของพ่อ บทความ
68 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
69 ใครเอาเนยแข็งของฉันไป (Who
Moved My Cheese ?)
บทความ
70 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
71 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
72 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
73 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
74 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
75 เลือก “ปลาดอรี่”
แบบไหนอร่อย ?
บทความ
76 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
77 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
78 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
79 Services 7 อักษรที่มีความหมาย บทความ
80 20
วิธีสร้างความประทับใจในการต้อนรับลูกค้า
บทความ
81 จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี บทความ
82 หลักการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ
(How to Reward People)
บทความ
83 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
84 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
85 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
86 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
87 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
88 ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันเป็นแบบนี้
?
บทความ
89 หัวหน้า “แบบไหน”
ลูกน้องยี๊!!
บทความ
90 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
91 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
92 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
93 มี Roadmap
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
บทความ
94 ทักษะ 10
ข้อบริษัทต้องง้อเรา
บทความ
95 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
96 การตัดสินใจแบบเฉียบคม
ตามแนวคิด “BLACK BOX”
บทความ
97 มาออกกำลังกายสมองกันเถอะ บทความ
98 สูตรสำเร็จงานประจำตามแนวทาง
“ขงจื๊อ”
บทความ
99 วิธีบริการที่ยอดเยี่ยมคือการปลูกถั่ว บทความ
100 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ