หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


     หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง เรียนรู้เทคนิค วิธีการ การวางแผน การประเมินผล เก็บสถิติ การติดตาม การเข้าถึงความต้องการ (Touch Point) บริการ วางระบบประสานงานทุกภาคส่วน กิจกรรมการอบรมเน้นการลงมือปฏิบัติ สังเกตการณ์ ในสถานการณ์จริงหน้างาน ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

หัวข้ออบรม


 1. การขับเคลื่อนแผนงานและองค์กรสู่มาตรฐานบริการแบบ Beyond Service 
 2. คุณสมบัติผู้นำที่ดี  (Adaptive Leadership)
 3. เทคนิคจูงใจและการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย
 4. เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาทีม (Mentoring)
 5. เทคนิคการโค้ชทีม (Coaching)
 6. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 7. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 8. เทคนิคการออกแบบหลักสูตร (Course Designs)
 9. เทคนิคการเป็นวิทยากรจัดการงานบริการ (Service Trainer)
 10. ฝึกทักษะการวิเคราะห์แผนภาพทบทวนเหตุและผล (Mapping Analysis)
 11. ทักษะวางแผนการบริหารทีม PDCA
 12. ทักษะการบริหารจัดการ CRM แบบองค์รวม
 13. ทักษะการจัดทำ Customer Experience &Customer Journey
 14. เรียนรู้มาตรฐานบริการ (Service Standard)
 15. เทคนิคจัดทำมาตรฐาน Service Storyboards
 16. เขียนแผนงาน SSB บนพื้นฐาน WI
 17. จิตวิทยาการบริหารการบริการ (Service Psychology)
 18. เรียนรู้บุคลิกภาพ Personal Style & Personal Color
 19. ฝึกท่าทีและท่าทางพื้นฐานภาษากาย (Body Language)
 20. ทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทั้งลูกค้าภายในและภายนอก
 21. ทักษะการบริหารข้อขัดแย้งรับข้อร้องเรียนแบบ On site & Online (Complaints Handling)
 22. ทักษะการบริหารจัดการรอคอยแบบ On site & Online (Waiting Time)
 23. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในทีม (How to rewards)
 24. การประเมินผลสำเร็จการฝึกอบรม ROI
 25. การจัดทำมาตรฐาน Competency และประเมินผลสำเร็จการบริการ
 26. มาตรฐานการติดตามผล และตรวจสอบการแก้ปัญหา
 27. Scenario-Based Learning 
 28. Role Play 
 29. Workshop
 30. Showing & Presentation

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


-

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ทีมงานพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยงานหรือทีมในองค์กร
 • ครู  ผู้สอน วิทยากรออกแบบหลักสูตร
 • Senior เตรียมเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้า
 • หัวหน้าทีม  หัวหน้างาน  ผู้จัดการ
 • หัวหน้าแผนกต้องการพัฒนาทีมงานด้าน Service Mind /งานบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

ระยะเวลา


21 ชั่วโมง (3 วัน)

รูปแบบการอบรม


-

หมายเหตุ


 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านจำเป็นต้องนำโน้ตบุ๊คมาประกอบการทำ Workshop 

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team


หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

วันและเวลาที่จัดทำ 27 สิงหาคม 2566 00:36:48

จำนวนผู้เข้าชม 1074 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน

หลักสูตร Complaints Handling & Negotiation นี้ เน้นฝึก Role Play รายบุคคล จึงจำกัดผู้เข้าเรียนในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงสุด เน้นการอบรมในเรื่องการเตรียมตัว ศิลปะการเจรจาต่อรอง

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ 2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)

หลักสูตรนี้ พัฒนามาจากกระบวนการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับจากงานวิจัยสถานพยาบาลในต่างประเทศ นำหลักสูตรมาประยุกต์ใช้จัดการอบรมจริงในงานการพยาบาลการแพทย์ คลินิกต่างๆ