หน้าหลัก ROI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
4 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
5 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
6 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
7 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ