หน้าแรก หลักสูตร Public Training วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult


วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

กด like กดแชร์ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กรุณากด ถูกใจ and Add friend Line

Link ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรนี้


Link สมัครแบบ Online

Link สมัครโดย Download เอกสาร

หลักการและเหตุผล


   หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face และแบบกลุ่ม(Grouping) เทคนิคการโค้ช การสอน การจูงใจผู้เรียน วิธีการออกแบบหลักสูตรแต่ละหัวข้อสอนและการประเมินผลการฝึกอบรม

   หลังจากเข้าอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพตนเอง มีการจัดการเป็นผู้สอนพี่เลี้ยงที่ดีสำหรับทีมงาน สามารถเป็นวิทยากรในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรม


 1. บุคลิกภาพและคุณสมบัติผู้สอนที่ดี (The Best Mentoring &Teaching)
 2. เรียนรู้บุคลิกภาพ Personal Style & Personal Color
 3. เทคนิคการจูงใจและการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย (Generations)
 4. เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาทีม (Mentoring)
 5. เทคนิคการโค้ชทีม (Coaching)
 6. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 7. เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 8. เทคนิคการออกแบบหลักสูตร (Course Designs)
 9. จิตวิทยาการบริการและการเป็นวิทยากร (Service Psychology)
 10. ฝึกทักษะการวิเคราะห์แผนภาพทบทวนเหตุและผล (Mapping Analysis)
 11. ทักษะการติดตามงานแบบ PDCA
 12. ทักษะการบริหารจัดการ CRM แบบองค์รวม
 13. ทักษะการจัดทำ Customer Experience &Customer Journey
 14. เรียนรู้มาตรฐานบริการกับงานการสอน (Service Standard)
 15. เทคนิคจัดทำมาตรฐานการสอน Storyboards
 16. ตัวอย่างการเขียนแผนงาน SSB บนพื้นฐาน WI
 17. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการอบรมการสอน (How to rewards)
 18. การประเมินผลความสำเร็จการฝึกอบรม ROI
 19. มาตรฐานการติดตามผลและตรวจสอบการแก้ปัญหา

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ครู  ผู้สอน วิทยากร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายฝึกอบรมออกแบบหลักสูตร
 • Senior เตรียมเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้างาน พี่เลี้ยง 
 • หัวหน้าทีม  หัวหน้างาน  ผู้จัดการ

วันที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

เวลาจัดอบรม


ยังไม่ระบุ

สถานที่จัดอบรม


ยังไม่ระบุ

ราคาหลักสูตร/ท่าน


6,000.00 บาท

*** ราคานี้รวมภาษีแล้ว ***

รูปแบบการอบรม


 1. Scenario-Based Learning 
 2. Role Play 
 3. Workshop
 4. Showing & Presentation
 5. มอบใบ Certificate 

หมายเหตุ


บริการที่ได้รับ

 • อาหารว่าง เช้า – บ่าย ทั้ง 2 วัน  (หากแพ้หรืองดอาหารเมนูใดโปรดแจ้ง)
 • อาหารกลางวันแบบBuffet ทั้ง 2 วัน 
 • คู่มือประกอบการอบรมและไฟล์ Download
 • ใบ Certificate จากบริษัทฯ
 • ของชำร่วยจากบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมต้องนำโน้ตบุ๊คมาประกอบการทำ Workshop ทุกท่าน

* ยกเว้น องค์กรส่งเข้าอบรมหลายคนสามารถใช้ 2 คน : 1 เครื่อง

ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

   

วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult


หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face

วันและเวลาที่จัดทำ 21 กันยายน 2566 17:56:00

จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

สถานะหลักสูตร 

หลักสูตร Public Training ที่เกี่ยวข้อง


เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ AIDET Plus+ in Healthcare 2024 ออกแบบเนื้อหาการสอนสำหรับเป็นต้นแบบผู้ปฏิบัติงานในสายงานด้านสุขภาพทุกระดับ เน้นฝึกการใช้เครื่องมือการสื่อสาร 6 แบบ

เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The Effectiveness KPIs

หลักสูตร “เทคนิคจัดทำระบบประเมินผลKPIsที่มีประสิทธิภาพ” เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการกำหนดKPIs เบื้องต้นมาบ้างแล้วระดับพื้นฐานหรือไม่เคยอบรมเรื่อง KPIs ต้องการปูพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบาย

วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train to the Trainer for Mentoring & Consult

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมควรมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ต้องการเพิ่มทักษะการสอน การนำเสนอ การเป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากรอบรมทีมงาน เรียนรู้หลักการวางโครงสร้าง การวางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบ Face to Face

พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The Smart Personality & Adaptive Leadership

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพ บุคลิกภาพเปลี่ยนไปดูดีขึ้นหลังจากเข้าคอร์ส ทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ สอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคล

หลักสูตร นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ (Present Like A Professional)

หลังจากอบรมหลักสูตรนี้ คุณมีความมั่นใจและมีเทคนิคการนำเสนองานที่หลากหลายโดดเด่นน่าสนใจ เน้นการอบรมทั้งแบบการพูดผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ KPIs ให้บรรลุผล

อบรมKPIเข้าใจง่าย …ฝึกจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลจริง ประเมินผลไม่เครียด พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างนำไปใช้