หน้าหลัก CRM
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
จิตวิทยาการให้บริการ (Service
Psychology : Level 3)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
7 กรณีศึกษา Customer Experience
แบบพันธุ์ไทย
บทความ
8 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
9 สร้าง CRM in Logistics ให้ติด Top 10 บทความ