หน้าหลัก WI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
8 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
9 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
10 หลักการทำงานแบบ Teamwork บทความ
11 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
12 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง?
(Mistakes in Negotiation)
บทความ
13 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
14 เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นแรงผลักดัน บทความ
15 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
16 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ