หน้าแรก หน้ารวมบทความ หลักการทำงานแบบ Teamwork

หลักการทำงานแบบ Teamwork


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ :   จำนวนผู้เข้าชม 537 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     “กิจกรรม OD อาจไม่ใช่การแก้ไขที่สาเหตุแบบยั่งยืนหรือไม่ ? เมื่อองค์กรพบปัญหาสมาชิกในองค์กรขาดความสามัคคีจึงมองหาการจัดกิจกรรม OD นอกสถานที่ ทั้งกิจกรรม Teamwork หรือกิจกรรม Teambuilding ” หลังจากกลับมาจากกิจกรรมนั้น ทุกคนทำงานตามหน้าที่เป็นปกติ

     พบว่าหลังจัดกิจกรรม OD เมื่อสมาชิกทุกคนกลับไปทำงาน ความขัดแย้ง (Conflict) ปัญหาการไม่ลงรอย กระทบกระทั่งในการเจรจาพูดคุย เหตุการณ์เดิมๆ หวนกลับมาอีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จการปฏิบัติงาน 

      หลักการทำงานเป็นทีมให้สำเร็จมีประสิทธิภาพทุกกิจกรรมงาน ควรมีแนวทางทำงานร่วมกัน ทำอย่างไรให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจพร้อมขับเคลื่อนกลไกการทำงานไปด้วยกันอย่างราบรื่น

หลักการทำงานแบบ Teamwork

      หลักการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย

 1. สมาชิกทุกคนในทีมมีความสำคัญเท่าเทียมกันไม่มีใครโดดเด่นเกินใคร 
 2. หัวหน้าทีมมีภาวะผู้นำและเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับสมาชิกทุกคนในทีม
 3. เคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทุกระดับตำแหน่งงาน
 4. ถือหลักการการทำงานและความถูกต้องของงาน ตามกฎระเบียบระบบงาน
 5. มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกันไปในทิศทางเดียวกัน
 6. แก้ไขข้อขัดแย้งด้วยเหตุและผล มีความประนีประนอมในการแก้ปัญหา
 7. มีการถกข้อมูล แก้ปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมด้วยหลักเหตุและผล งดใช้อารมณ์ความรู้สึกในการเจรจา
 8. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานตามความสามารถแต่ละบุคคล โดยคำนึงWork Life Balance
 9. มีความอิสระในการทำงาน ไม่ถูกควบคุมความคิดเห็นต่างทุกขั้นตอนจากหัวหน้างาน
 10. เมื่อจบงานหรือโครงการประสบความสำเร็จแจ้งสมาชิกทุกคนในทีมรับทราบ เพื่อสร้างแรงจูงใจในความสำเร็จร่วมกัน

     ใน การสร้างความสามัคคีในองค์กรมีบันได 2 ขั้น ประกอบด้วย

     “บันไดขั้นแรก” ในการสร้างความสำเร็จความสามัคคีในทีมคือองค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกลไกการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่แรกรับพนักงานใหม่กระทั่งครบเกษียณอายุงาน

 • กรณีพนักงานใหม่ ใส่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมองค์กรความเป็นทีมผ่านกระบวนการ จัดปฐมนิเทศ (Orientation) ค่านิยมองค์กร (Core Value) ระบบการดูแลแบบพี่เลี้ยง (Mentor) การจับคู่ทำงาน (Buddy)  การสอนงาน (Teaching) การมีที่ปรึกษางาน (Consulting) เป็นต้น
 • กรณีพนักงานเก่า มีการปลูกฝังการทำงานเป็นทีมลงทุกส่วนงานผ่านกระบวนการ ประชุมแผนก (Meeting) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ (Soft Skills Training) การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน(Performance Management) การวัดขีด สมรรถนะความสามารถ (Competencies) การพัฒนาบุคลากรแบบระบบเรียนรู้งานต้นแบบ(Job Shadowing) การจัดทำระบบพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เป็นต้น

    “บันไดขั้นสอง คือ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ OD เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกทุกคนในองค์กร ได้มีการปรับเปลี่ยนพักผ่อนนอกสถานที่ ได้ผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกหลังจากทำงานร่วมกันมาอย่างแข็งขัน ฝึกการอยู่ร่วมกัน ณ เวลาหนึ่ง 

     ทุกกิจกรรมที่กล่าวข้างต้น ตามบันได 2 ขั้นสู่ความสำเร็จในการพัฒนาความเป็นทีม  ควรมีการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ P D C A (วงจรพัฒนาคุณภาพของ Dr. Edwards W.Deming)ทุกขั้นเพื่อประเมินผลสำเร็จ พร้อมติดตาม Feedback เป็นระยะ ส่วนใหญ่การพัฒนาความเป็นทีมงานขาดการติดตามปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนสุดท้าย A (Action) ปรับปรุงแก้ไข ขาดการติดตามแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมทั้งหมดขาดรอยต่อความสำเร็จ

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 01 สิงหาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม 537 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET

ในช่วงที่ผู้เขียนได้ฝึกงานและทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลต่างประเทศ ได้สังเกต รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมการดูแลผู้รับบริการของบุคลากรทางการแพทย์หลายกลุ่ม ทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน

เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ

คำพูดเป็นปราการด่านแรกแห่งความสำเร็จในอาชีพ เป็นการแสดงออกด้วยวจนภาษาดึงดูดผู้คนเข้ามาสนใจหรือผลักออกไปจากจากวงโคจรชีวิต โดยเฉพาะงานที่ให้บริการทั้งทางแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะการพูด

ทำ CBO แบบ AIDET แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ

การทำ CBO ช่วยพัฒนาแนวทางตามความสามารถได้จริงทุกภาคส่วนการทำงานไม่เฉพาะแต่งานบริการ เพราะการจัดทำ CBO(Competency -Based Orientation) แต่ละประเด็นมีต้นทางมาจากการวางกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กร

แนวทางขับเคลื่อน AIDET สู่ภาคปฏิบัติ

ทำอย่างไรให้กระบวนการสื่อสารแบบ AIDET ในโรงพยาบาล ขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติมากกว่าการท่องจำไปใช้ ซึ่งแนวทางการศึกษาของสถานพยาบาลและวิทยาลัยทางการแพทย์ในต่างประเทศ ได้นำกระบวนการ AIDET

AIDET สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ

ในงานบริการทางการแพทย์หรือสายงานด้านการให้การพยาบาล น่าจะได้ยินคำว่า “AIDET” หรืออ่านภาษาไทยว่า “เอเด็ต” มาแล้วพอควร เป็นกระบวนการสื่อสารซึ่งสร้างความพึงพอใจความเข้าใจอันดีด้วยหลัก Waiting Time

การบริการเชิงรุก (Proactive Service ) ทำอย่างไร?

การบริการเชิงรุกไม่ใช่การกระตือรือร้นการบริการหรือเสนอการบริการให้ลูกค้าก่อน แต่เป็นรูปแบบการวางระบบบริการไว้ล่วงหน้าด้วยเทคนิค “สร้าง Brand loyalty & Brand Personal” ทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกรับ