หน้าหลัก ESB
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
จิตวิทยาการให้บริการ (Service
Psychology)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
10 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
11 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
12 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
13 จิตวิทยาบริการ บทความ
14 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
15 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
16 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
17 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
18 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
19 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
20 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
21 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
22 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
23 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
24 กรณีศึกษา Customer Experience
แบบพันธุ์ไทย
บทความ
25 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
26 พฤติกรรมการบริการที่ควรหลีกเลี่ยง บทความ
27 การบริการขั้นพื้นฐานตามหลัก
ESB
บทความ
28 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
29 ไร่ตอลส์ตอย บทความ
30 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
31 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
32 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
33 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ