หน้าหลัก Competency
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
3 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
4 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
5 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
6 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
7 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
8 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
9 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
10 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
11 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
12 วิธีกำหนด KPI บทความ
13 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
14 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
15 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
16 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
17 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
18 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
19 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
20 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
21 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
22 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
23 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
24 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ
25 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
26 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
27 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ