หน้าแรก หน้ารวมบทความ ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน

ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ :   จำนวนผู้เข้าชม 3851 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     สำหรับพนักงานใหม่ ไม่ว่าเพิ่งจบใหม่หรือเริ่มงานใหม่ที่นี่เก่าจากที่ไหน สิ่งสำคัญที่ฝ่ายบุคคลควรตระหนักต้องมีการประเมินวัดความสามารถที่เป็นรูปธรรมให้เขาเหล่านั้นทราบว่าตนเองต้องมีการพัฒนาในหัวข้อใดบ้าง งานจุดไหนที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม สิ่งใดบ้างในองค์กรที่เขาต้องปรับเปลี่ยนเพื่อการทำงานที่ดีในอนาคต แม้แต่หัวหน้างานเองเมื่อต้องประเมินพนักงานก่อนผ่านทดลองงานควรมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมในการ Feedback ทุกครั้ง ไม่เช่นนั้นจะพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้ว่า “เห็นสมควรได้รับการพิจารณา……”

     หลักการประเมินผ่านทดลองงานพนักงานใหม่เพื่อให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพ ควรกำหนดหัวข้อในการประเมินอิงตามสมรรถนะความสามารถ (Competency)  ดังนี้

     1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน (Knowledge Assessment)

     2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (Skills  Assessment)

     3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment)

     4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร (Attitude Assessment)

     อธิบายแยกย่อยหัวข้อการประเมินดังรายละเอียด คือ

ตัวอย่าง แบบฟอร์มประเมินพนักงานทดลองงาน

     1) ประเมินความรู้ในการปฏิบัติงาน (Knowledge Assessment)

     หัวข้อที่ใช้ประเมินต้องมาจากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) ที่ดำรงตำแหน่ง แบ่งออกเป็นการวัดความรู้ทั่วไปและการวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงพยาบาล จากใบกำหนดหน้าที่งานต้องมีความรู้เรื่องชื่อผู้ผลิตสินค้า ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์

     - วัดความรู้ทั่วไป คือ วัดความรู้ด้านการจดจำเรื่องชื่อ ฉลากยา ขนาด ปริมาณ

     - วัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง คือ วัดความถูกต้องเรื่องสิ่งที่ผู้สั่งซื้อต้องการได้ตรงปริมาณ

     2) ประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน (Skills  Assessment)

      หัวข้อนี้เป็นการวัดด้านทักษะเฉพาะในงานที่ปฏิบัติ เช่น ทักษะความเข้าใจ ทักษะด้านการนำเสนอ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์เบื้องต้น ทักษะการนำไปใช้ วิธีการวัดอาจเป็นแนว Checklist ให้ผ่าน ไม่ผ่านหรือ ให้คะแนนจากการสังเกตการลงมือปฏิบัติหน้างานจริง (On the job training : OJT)

     3) ประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork Assessment)

ในหัวข้อนี้สำคัญสำหรับการประเมินพนักงานใหม่ ควรนำประเด็นนี้มาแจกแจงประเมินความสามารถ มุมมองการทำงานในอนาคตของพนักงานเพราะพนักงานต้องมีการประสานงาน อาศัยความร่วมมือจากทีมงาน งานจึงประสบผลสำเร็จ ยกตัวอย่างหัวข้อประเมิน เช่น ผลงานร่วมที่ทำได้ในแผนก ความร่วมมือช่วยเหลือทีม ความร่วมมือในกิจกรรม… เป็นต้น

     4) ประเมินทัศนคติในการปฏิบัติงานต่อองค์กร (Attitude Assessment)

     เป็นการวัดประเมินสมรรถนะตรงกับองค์กรหรือแผนกต้องการ หากมีตัวชี้วัดผลค่านิยมองค์กรให้ดึงหัวข้อนั้นมาสร้างแบบประเมินวัดระดับคะแนน เป็นการวัดเรื่องบุคลิกภาพภายในความรู้สึกนึกคิด ที่มองไม่เห็น เช่น การปรับตัว (Adaptability),ความกระตือรือร้น (Energetic),การรับฟัง (Listening),จิตสำนึกในคุณภาพงาน (Quality Awareness),ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence),ความอดทนต่อภาวะเครียดในงาน (Stress Tolerance)

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 08 มีนาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม 3851 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action Plan

ระบบประเมินผล KPI ช่วยทำให้องค์กรคัดเลือกคนเก่งโดยอัตโนมัติ คุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบและเพิ่มกลยุทธ์ในการแข่งขัน หากวางระบบการดำเนินการ(Action Plan)ที่ดี ผู้บริหารสูงสุดเห็นความสำคัญ

แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ TRM

แบบสอบถาม Training Needs เพื่อสอบถามพนักงานในองค์กร ผลของคำตอบในแบบสอบถามนั้น นำมาเพื่อใช้ประเมินหาหลักสูตรที่จำเป็น (Training Needs) ในการอบรมต่อตำแหน่งงานไม่ใช่หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

ทำ CBO แบบ AIDET แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ

การทำ CBO ช่วยพัฒนาแนวทางตามความสามารถได้จริงทุกภาคส่วนการทำงานไม่เฉพาะแต่งานบริการ เพราะการจัดทำ CBO(Competency -Based Orientation) แต่ละประเด็นมีต้นทางมาจากการวางกลยุทธ์ของผู้บริหารองค์กร

ความสำคัญ JD ต่องานประเมินผล

อย่าเก็บใบกำหนดหน้าที่งานหรือใบพรรณนางานของพนักงานไว้ในแฟ้มหรือไฟล์แบบไร้การเหลียวแล ต้องหมั่นอัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน นำ JD มาใช้ประโยชน์มากกว่าการเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจสำหรับงานบุคคล

การบริการเชิงรุก (Proactive Service ) ทำอย่างไร?

การบริการเชิงรุกไม่ใช่การกระตือรือร้นการบริการหรือเสนอการบริการให้ลูกค้าก่อน แต่เป็นรูปแบบการวางระบบบริการไว้ล่วงหน้าด้วยเทคนิค “สร้าง Brand loyalty & Brand Personal” ทุกขั้นตอนตั้งแต่แรกรับ

ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน

การออกแบบใบประเมินผลนิยมจัดทำแบบผสมผสาน เป็นการประเมินจากหลายมิติมารวมกันทั้งการประเมินด้านผลลัพธ์การปฏิบัติงาน พฤติกรรมความสามารถและเวลาปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่งานแต่ละงาน