หน้าหลัก assessment
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
2 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ