หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0


หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


          ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถ ทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  มีกระบวนการจัดการงานอย่างมีระบบ มองเห็นผลลัพธ์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง  ซึ่งในยุค Thailand 4.0 ยุคแห่งนวัตกรรมการแข่งขัน จะทำอย่างไรให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน สามารถบริหารจัดการทีมงานอย่าง คู่คิด (Partner) ได้รับการยอมรับจากทุกคนในทีม และพาทีมทำงานบรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างเป็นระบบ

         หลักสูตร Managing Ability for Leadership 4.0  (ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0) นั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติทักษะการจัดการจริง ทั้งวัน เน้นการฝึกทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยในวันแรก เน้นการเรียนรู้  เข้าใจขอบข่ายความสามารถบุคลิกภาพของตนเอง การสื่อสารสร้างสัมพันธภาพในงาน จิตวิทยาการจูงใจเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักการ DISC วิธีเลือกใช้คนให้ตรงงานแบบ Partner  เรียนรู้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเหตุและผล ตามหลักการคิดเชิงตรรกะ  ฝึกการสื่อสารต่อลูกน้องในสถานการณ์เชิงบวกและลบ  การฝึก Feedback อย่างสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นผลการปฏิบัติงาน  ฝึกการวางกลยุทธ์เพื่อวางแผนระยะสั้น ระยะยาวเพื่อการวาง IDP & Promotion

หัวข้ออบรม


1. ทำแบบทดสอบ บุคลิกภาพภายในและภายนอก ของผู้นำ  ก่อนอบรม

2. เรียนรู้ การทำงานของผู้จัดการให้เท่าทัน ยุค 4.0 แบบ HR For non HR

3. เรียนรู้ธรรมชาติการเรียนรู้ รับฟังในผู้ใหญ่(Adult Learning)

4. เรียนรู้ และการปรับตัวตามแนวทางลักษณะผู้นำและผู้ตามแบบ   D I S C

5. เรียนรู้ทักษะ การลำดับแก้ปัญหา  (Problem Solving) ตามแนวทาง Black Box

6. เรียนรู้ ทักษะการคิดมีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาตร์(Logical or Scientific Skill)

7. เรียนรู้และ ฝึกเทคนิคการการพูดที่ทรงเสน่ห์ พูดทรงพลัง   ในการเป็นผู้นำ (Good Talk and Credible Talk of Techniques )

8. เรียนรู้และ ฝึกการ จูงใจเชิงบวก(Motivation)

9. ฝึก การใช้ความคิดและเครื่องมือพัฒนาวิเคราะห์แบบวางแผนที่ความคิด(Mind Mapping)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 • เรียนรู้คุณลักษณะพื้นฐานตนเองทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก ที่ผู้นำควรมี
 • เรียนรู้หน้าที่งานที่พึงมีในฐานะผู้นำแบบ HR for non HR  
 • เรียนรู้การพัฒนาตนเองยุค 4.0
 • ฝึกการใช้ทักษะคิด การประชุม การแก้ปัญหา การลำดับปัญหา ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่มีระบบ 

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้อำนวยการฝ่าย 
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน

ระยะเวลา


6 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม


 • Workshop (รายบุคคล/รายกลุ่ม)
 • Brainstorming (กิจกรรมระดมความคิด)
 • Case Study (ตัวอย่างกรณีศึกษา)
 • Role Playing (สถานการณ์จำลอง)
 • Test (แบบทดสอบ)

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0


ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

วันและเวลาที่จัดทำ 27 ธันวาคม 2563 17:05:43

จำนวนผู้เข้าชม 794 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ 2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)

หลักสูตรนี้ พัฒนามาจากกระบวนการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับจากงานวิจัยสถานพยาบาลในต่างประเทศ นำหลักสูตรมาประยุกต์ใช้จัดการอบรมจริงในงานการพยาบาลการแพทย์ คลินิกต่างๆ

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

หลักสูตรนี้ เน้นการอบรมในด้านวางทักษะการบริหารจัดการบริการด้วยความเอาใจใส่ ทำความเข้าใจลักษณะความคาดหวังความต้องการลูกค้า เพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้รับบริการ