หน้าหลัก OR
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
(Job Description)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร
จิตวิทยาการให้บริการ (Service
Psychology)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
10 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
11 หลักสูตร The Best Personality หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
12 หลักสูตร
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
สำหรับผู้นำ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
13 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
14 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
15 หลักสูตร
เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
16 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
17 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
18 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
19 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
20 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
21 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
22 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
23 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
24 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
25 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
26 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
27 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
28 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
29 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
30 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
31 วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล
KPI
บทความ
32 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
33 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
34 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
35 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
36 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
37 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
38 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
39 แนวทางวางแผนอัตรากำลังยุค
HR 5.0 (Agile Workforce Planning for HR 5.0)
บทความ
40 หลักการทำงานแบบ Teamwork บทความ
41 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
42 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
43 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
44 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
45 กุญแจ 5
ดอกไขความสำเร็จการนำเสนอ
(Five keys to a winning pitch)
บทความ
46 ฝึกพูดหาเสียงสามเรื่อง“กระบี่สัตเดช” บทความ
47 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
48 Service Design ทำอย่างไร ? บทความ
49 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
50 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
51 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
52 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ
53 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
54 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
55 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
56 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
57 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
58 วิธีกำหนด KPI บทความ
59 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
60 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
61 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
62 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
63 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
64 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
65 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
66 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
67 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
68 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
69 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
70 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
71 เลือก “ปลาดอรี่”
แบบไหนอร่อย ?
บทความ
72 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
73 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
74 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
75 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
76 จัดปฐมนิเทศใช้เกมและกิจกรรมอะไรดี บทความ
77 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
78 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
79 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
80 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
81 หัวหน้า “แบบไหน”
ลูกน้องยี๊!!
บทความ
82 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
83 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
84 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
85 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
86 สูตรสำเร็จงานประจำตามแนวทาง
“ขงจื๊อ”
บทความ