หน้าแรก หลักสูตร In-House Training หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ


หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

กด Like กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

กดถูกใจ Add friend Line

หลักการและเหตุผล


               อัตราการลาออกสูง ?  .. จำนวนคนทำงานเกินจำนวนงาน ? 

               ชั่วโมงงานเกินคน ?  องค์กรจำกัดงบประมาณ ?

               พนักงานรุ่นเก่าขาดความคล่องแคล่วเทคโนโลยี ? พนักงานรุ่นใหม่ขาดทักษะความสามารถ ?

          สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เริ่มต้นด้วยต้องเข้าใจวิธีการวางแผนและวิเคราะห์บุคลากรที่เหมาะสม หากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปรแกรม ระบบการสั่งการที่รวดเร็วแต่องค์กรขาดคนรักองค์กร คนเก่ง คนเข้าใจระบบงาน วิเคราะห์แก้ปัญหาเป็น ย่อมขาดแรงขับเคลื่อนที่ดี เกิดช่องว่างรอยต่อการประสานงาน ขาดคนเก่งในทีม ส่งผลอัตราการลาออกสูง พนักงานทำงานขาดประสิทธิภาพทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ

          หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ”  (Effectiveness Management  of Workforce Analysis and Planning) เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจต้นทาง ในการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังคน(Workforce Analysis) เทคนิคการนำทิศทางเป้าหมายองค์กร(Strategic Direction)มาพัฒนาอัตรากำลังคน Workshop จัดทำแผนงานวางอัตรากำลังคน(Workforce Plan) เพื่อเป็นแนวทางไปใช้จริงในการวางแผนในแต่ละภาคธุรกิจของตนเอง หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับทั้งผู้บริหาร แผนกงานพัฒนาบุคลากร งานบุคคล ที่ต้องการวางแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงอัตรากำลัง กระตุ้นแรงขับคนเดิมให้เจ๋ง เพิ่มคนเก่งให้องค์กร

หัวข้ออบรม


 1. แนวโน้มตลาดแรงงานและการแปรผันทางภาคเศรษฐกิจแต่ละไตรมาสปี 2564
 2. เรียนรู้ปัจจัยการวางแผนกำลังคนกับการกำหนดทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Strategic Direction)
 3. เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์กำลังคนในระยะสั้น-ระยะยาว (Workforce Analysis)
 4. เทคนิคการวางคนให้เข้ากับเป้าหมายสมรรถนะองค์กร (Competency)
 5. เทคนิคสรรหาคัดเลือกสัมภาษณ์ทดสอบบุคลากรใหม่ให้ตรงใจองค์กร (Recruitment & Selection)
 6. เทคนิคค้นหาศักยภาพคนเก่งวิเคราะห์หาความแตกต่างบุคลากร (Gap Analysis)
 7. เทคนิคจัดทำตารางวางแผนงานอัตรากำลัง (Workforce Planning)
 8. เทคนิคการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management)
 9. เทคนิคการบริหารผลงานเพื่อการพัฒนา (Performance Management)

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


 1. เข้าใจแนวทางการวางคนให้ตรงกับเป้าหมายธุรกิจ
 2. เข้าใจหลักการวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับสถานการณ์องค์กร
 3. คัดสรรบุคลากรตรงตามตำแหน่งและตามความสามารถจริง
 4. วิเคราะห์วางแผนพัฒนากำลังคนได้ตามเป้าหมายและงบประมาณ
 5. วางแผนพัฒนาสร้างคนเก่งและผู้สืบทอดงานในระยะยาว

เหมาะสำหรับใคร ?


 • ผู้บริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน
 • เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการ
 • HR , HRD 

ระยะเวลา


6 ชั่วโมง

รูปแบบการอบรม


 • Classroom Lecture                    40%
 • Practitioner Sharing                 30%
 • Case Study                               20%
 • Q & A Group Discussion           5%
 • Online Exam                            5%

หมายเหตุ


ติดต่อเรา(Contact Us)


บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Oriental Phoenix Consultant Co.,Ltd.

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CSS) จันทร์ - เสาร์

โทร 091-436-9887 , 081-587-5686

อีเมล์ : [email protected] / [email protected]

ติดตามเราได้ที่ :

       

ขอใบเสนอราคา   

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ


สิ่งแรกในการพัฒนาปรับเปลี่ยนองค์การในช่วงนาทีนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาศักยภาพให้มีพร้อมทุกด้านแบบองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ สำคัญที่สุดคือพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

วันและเวลาที่จัดทำ 29 กรกฎาคม 2566 22:46:01

จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

หลักสูตร In-House Training ที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train to the Trainer for ESB Team

หลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรอบรมที่ต้องการวางแผนการจัดทำหน่วยงานพัฒนาคุณภาพบริการ การอบรมเน้น ฝึกปฏิบัติจริง การสื่อสารเชิงวิทยากร การแก้ปัญหาข้อร้องเรียน การจัดทำกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการต่อเนื่อง

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ (The Best Personality)

หลักสูตรนี้ สร้างความสำเร็จให้ทุกอาชีพทั้งการวางภาพลักษณ์ที่ดีในการแต่งกาย การแสดงออกท่าทางการพูดคุย การนำเสนอต่อสาธารณะ คอร์สเต็ม 2 วัน จึงมีการสอนเน้นการเฟ้นหาจุดเด่นแต่ละบุคคลเพื่อสร้างความมั่นใจ

หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน

หลักสูตร The Effectiveness Communication นี้ เน้นการอบรมด้านการเพิ่มทักษะการสื่อสารทั้งแบบการพูดและผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์

Keyword Pitching and Growth Mindset เหมาะสำหรับ ผู้อบรมที่ต้องการฝึกการโชว์ตนเอง เปลี่ยนบุคลิกภาพภายนอกด้านการพูด ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะ หรือมองหาแนวทางการสอนปรับแก้ไขจุดบกพร่องในตนเอง

หลักสูตร จิตวิทยาการให้บริการ (Service Psychology)

หลักสูตรนี้ เน้นการอบรมในด้านวางทักษะการบริหารจัดการบริการด้วยความเอาใจใส่ ทำความเข้าใจลักษณะความคาดหวังความต้องการลูกค้า เพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้รับบริการ

หลักสูตร ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค 4.0

ผู้นำยุคใหม่ ไม่ใช่แค่มีอายุงานมากหรือเก่งเฉพาะด้านเดียว ต้องมีความสามารถทักษะที่หลากหลาย(Multi Skills) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน สามารถพยากรณ์ปัญหา รวมทั้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที