หน้าหลัก Effectiveness
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
5 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ