หน้าหลัก ค้นหา"Effectiveness" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Effectiveness"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Effectiveness

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Effectiveness
1

น. ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน.

  แม่คำของ "ประสิทธิภาพ" คือ   ประสิทธิ์  ประสิทธิ-  

2

ประสิทธิภาพ คือ การทำงานอย่างประหยัดต้นทุน ให้เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่กำหนดไว้ หรือ ความสามารถในการทำงานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้แบบประหยัดทรัพยากร ประสิทธิภาพมีปัจจัยสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ

  • ค่าใช้จ่าย: การใช้งบประมาณให้อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
  • เวลา: การทำงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้
  • คุณภาพ: การทำงานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ประสิทธิภาพแตกต่างจากประสิทธิผล โดยประสิทธิผลเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการทำงาน เช่น การบรรลุเป้าหมาย เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่ประสิทธิภาพเน้นไปที่กระบวนการของการทำงาน เช่น การใช้วิธีการที่ถูกต้องและมีประโยชน์

3

Efficiency is a term that can have different meanings depending on the context. In general, efficiency means doing something well with minimal waste of resources, such as time, money, energy, or materials. For example, an efficient car can travel farther with less fuel, an efficient worker can complete a task faster with less effort, and an efficient machine can produce more output with less input.

There are different ways to measure efficiency, depending on the type of system or process being evaluated. One common way is to use the ratio of output to input, which shows how much useful work is done per unit of resource consumed. For example, if a car travels 100 kilometers with 10 liters of fuel, its efficiency is 100/10 = 10 kilometers per liter. Another way is to compare the actual performance of a system or process with its optimal or ideal performance, which shows how close it is to achieving the best possible result. For example, if a car can travel up to 15 kilometers per liter under ideal conditions, but only travels 10 kilometers per liter in reality, its efficiency is 10/15 = 0.67 or 67%.

Efficiency can be applied to various fields and domains, such as economics, engineering, management, and ecology. Each field may have its own specific definitions and criteria for efficiency, but the general concept remains the same: doing more with less. Some examples of efficiency in different fields are:

  • In economics, efficiency refers to the optimal allocation of scarce resources among competing uses, such that no one can be made better off without making someone else worse off1. There are different types of economic efficiency, such as productive efficiency, allocative efficiency, and dynamic efficiency.
  • In engineering, efficiency refers to the ratio of useful output to total input in a system or process. There are different types of engineering efficiency, such as mechanical efficiency, thermal efficiency, and electrical efficiency.
  • In management, efficiency refers to the degree to which an organization achieves its goals and objectives with the available resources. There are different types of management efficiency, such as operational efficiency, organizational efficiency, and strategic efficiency.
  • In ecology, efficiency refers to the proportion of energy or biomass transferred from one trophic level to another in a food chain or web. There are different types of ecological efficiency, such as primary production efficiency, secondary production efficiency, and trophic level transfer efficiency.

Efficiency is an important concept because it can help improve the performance and quality of systems and processes. It can also help reduce the costs and environmental impacts of resource consumption. However, efficiency is not the only factor that matters; sometimes other factors such as effectiveness, equity, or sustainability may be more important or desirable. Therefore, it is important to balance efficiency with other values and goals when making decisions or evaluating outcomes.