หน้าหลัก Management
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
สำหรับผู้นำ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
8 หลักการทำงานแบบ Teamwork บทความ
9 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
10 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
11 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
12 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
13 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
14 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
15 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
16 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ