หน้าหลัก Planning
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
4 แนวทางวางแผนอัตรากำลังยุค
HR 5.0 (Agile Workforce Planning for HR 5.0)
บทความ
5 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
6 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
7 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
8 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ