หน้าหลัก ค้นหา"OR" ข้อมูลเกี่ยวกับ"OR"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

OR

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
OR
1OR ย่อมาจาก Operating Room แปลว่า ห้องผ่าตัด
2

ห้องผ่าตัด เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการดำเนินการผ่าตัด ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาทางกายภาพของผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการแพทย์ ห้องผ่าตัดจะต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในห้องผ่าตัดจะมีทีมผู้ดูแลผู้ป่วยที่ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีความรู้และความชำนาญในการดำเนินการผ่าตัด

ห้องผ่าตัดมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความซับซ้อนของการผ่าตัด เช่น ห้องผ่าตัดใหญ่ เป็นห้องที่ใช้สำหรับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูง หรือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดกระดูก เป็นต้น ห้องผ่าตัดเล็ก เป็นห้องที่ใช้สำหรับการผ่าตัดที่ไม่มีความซับซ้อนสูง เช่น การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ การผ่าตัดไส้ติ่ง เป็นต้น ห้องผ่าตัดพิเศษ เป็นห้องที่ใช้สำหรับการผ่าตัดที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น การผ่าตัดโรคติดเชื้อ การผ่าตัดโรคมะเร็ง เป็นต้น

3

An operating room is a place where surgical operations are performed in a hospital. It is also called an operating theater, an operating suite, or an operation suite. An operating room is designed and equipped to provide care to patients with a range of conditions, or it may be specialized for certain types of surgery. An operating room has various equipment and devices to ensure a safe and sterile environment for the surgery. Some of the equipment you may see in an operating room are :

  • The operating table, which can be raised, lowered, and tilted in any direction.
  • The operating room lamps, which allow for bright illumination without shadows during surgery.
  • The monitors, which keep track of the patient’s vital signs, such as heart rate and blood pressure.
  • The ventilator, which breathes for the patient if they are under general anesthesia.
  • The sterile instruments, which are arranged on a stainless steel table and used during surgery.
  • The diathermy machine, which controls bleeding by using electric current.
  • The heart-lung machine, which takes over the function of the heart and lungs if needed.

An operating room is usually part of an operating suite, which also contains rooms for preparation, recovery, scrubbing, and cleaning. An operating suite is separated from other departments in the hospital and has controlled temperature, humidity, and air quality. An operating room is usually cold to minimize bacterial growth and to keep the surgical team cool.