หน้าหลัก IT
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร The Best Personality หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
10 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
11 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
12 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
13 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
14 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
15 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
16 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
17 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
18 จิตวิทยาบริการ บทความ
19 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
20 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
21 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
22 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
23 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
24 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
25 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
26 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
27 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
28 Put The Right Man On The Right Job At The Right Time บทความ
29 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
30 พฤติกรรมการบริการที่ควรหลีกเลี่ยง บทความ
31 กุญแจ 5
ดอกไขความสำเร็จการนำเสนอ
(Five keys to a winning pitch)
บทความ
32 เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง บทความ
33 บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์
(ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)
บทความ
34 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
35 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
36 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
37 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
38 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
39 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
40 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ
41 สร้าง CRM in Logistics ให้ติด Top 10 บทความ
42 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
43 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
44 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
45 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
46 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
47 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
48 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
49 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
50 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
51 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
52 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
53 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
54 “วุ้นชุ่มปาก”
หนึ่งในโครงการพ่อหลวง
ร.๙
บทความ
55 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
56 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
57 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
58 หลักการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ
(How to Reward People)
บทความ
59 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
60 SWOT Analysis
พัฒนาตลาดหรือขาดทุน ?
บทความ
61 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
62 ดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันเป็นแบบนี้
?
บทความ
63 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
64 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
65 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ