หน้าแรก หน้ารวมบทความ เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง

เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง


ผู้เขียน : อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์   วันที่ :   จำนวนผู้เข้าชม 701 คน

กด Like กด Share บทความให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     หลังผู้สมัครงานผ่านระบบการทดสอบ (Test/Exam) ความสามารถตามแนวทางที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลวางระบบการทดสอบไว้แล้ว เช่น สอบข้อเขียนทักษะหลักในงาน สอบวัดพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ประเมิน MBTI วัดคุณลักษณะบุคคล สอบวัดทักษะ MS-Office 

     อีกกระบวนการถัดไปคือ การสัมภาษณ์งาน (Interview) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานในองค์กร ทำให้ได้คนเก่งเหมาะกับงาน อยู่คู่องค์กร ไม่ปฏิเสธคัดเลือกผิดคน 

    เทคนิคการสัมภาษณ์งานสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ฝ่ายงานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลนั้น

     เริ่มจาก…

 1. ทดสอบด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้น ตามที่องค์กรนำมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณาผ่านสัมภาษณ์งาน ตัวอย่างเช่น
 • แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) โดย Isabel Briggs Myers & Katharine C.Briggs ต่อยอดมาจากทฤษฎีของ Carl Jung เป็นการวัดบุคลิกภาพ 16 แบบของคน ตามตัวแปรอักษร 8 ตัว E I P S T F N J จัดเป็นชุดๆละ 4 ตัวอักษรซึ่งแบบวัดแบ่งคนเป็น 4 มิติ คือ
 • เปิดเผยแสดงตัว (Extroversion) เก็บตัว (Introversion)
 • ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) หยั่งรู้ (Intuition) 
 • ใช้ความคิด (Thinking) ใช้ความรู้สึก (Feeling)
 • ตัดสิน (Judgement) รับรู้ (Perception)

     ** ทดลองทำแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ MBTI ได้ที่ https://www.16personalities.com/free-personality-test

     *นิยมใช้ทดสอบในองค์กร

 • แบบทดสอบวัดพฤติกรรมความเป็นผู้นำ/บุคคลแบบ DISC * จากแนวคิดของ William Marston นิยมใช้ทดสอบในองค์กร เป็นการวัด 4 รูปแบบในบุคคล เรียกย่อๆว่า DISC มาจากคำว่า Dominance Influence Steadiness Conscientious
 • แบบทดสอบ Enneagram วัดนพลักษณ์ 9 แบบวัดจากแรงจูงใจ
 • แบบทดสอบ Big Five วัด 5 สิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลนั้น
 • แบบทดสอบ Chronotype วัดเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆตามนาฬิกาชีวิต

     2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการสัมภาษณ์

 • ขั้นตอนการสัมภาษณ์
 • ใครคือผู้สัมภาษณ์
 • เกณฑ์คะแนนที่ผ่าน
 • ระยะเวลาสัมภาษณ์
 • แบบฟอร์มประกอบการสัมภาษณ์พิจารณา
 • กรอบ/หลักเกณฑ์เพื่อตั้งคำถาม

     3. กำหนดแนวทางคำถาม-ตอบคำถาม

 • คำถามทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพื่อประเมินการรับรู้การมีส่วนร่วมความใส่ใจ
 • คำถามเฉพาะในงาน เพื่อประเมินความรู้ความสามารถในงาน
 • คำถามคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เพื่อประเมินสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง ทัศนคติของผู้รับการสัมภาษณ์ ความเป็นผู้นำ ความร่วมมือ เป็นต้น

     4. ตัวอย่างคำถามเพื่อสัมภาษณ์

 • คำถามทั่วไปในชีวิตประจำวัน 
 • วันหยุด/ช่วงเวลาว่างคุณสนใจทำกิจกรรมอะไร
 • ข่าวล่าสุดที่สังคมให้ความสนใจคือเรื่องใด 
 • คุณสนใจข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคมเรื่องใดบ้าง ช่วยเล่าให้ฟัง 
 • คุณทราบหรือไม่บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ใดได้รับรางวัลระดับประเทศ
 • คำถามเฉพาะในงาน
 • คุณมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งนี้มากี่ปี 
 • อะไรที่ทำให้คุณพึงพอใจในการทำงานตำแหน่งนี้
 • ช่วยเล่าอุปสรรคในงานตำแหน่งนี้ ที่คุณเอาชนะมันมาได้เพราะอะไร
 • คำถามคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
 • คุณชอบงานที่ทำด้วยตนเองสำเร็จหรืองานทำเป็นทีม เพราะอะไร 
 • คุณชอบอ่าน/ศึกษาเรื่องใดเป็นพิเศษ เพราะอะไร
 • ข้อดีและข้อเสียในตัวคุณ คืออะไรบ้าง

     จากแผนภาพ กระบวนการสัมภาษณ์องค์กรต้องมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจน มีรูปแบบประเมินได้ทุกขั้นตอน 1.มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม คุณลักษณะที่องค์กรต้องการ 2.ผู้สัมภาษณ์มีความชัดเจนในการสรรหาคัดเลือกให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ 3.ผู้รับการสัมภาษณ์ตรงความคาดหวังองค์กร ไม่ใช่แค่สัมภาษณ์พอเป็นพิธีการและเลือกตามความพึงพอใจส่วนตัวผู้สัมภาษณ์

      หากตระหนักในตรงนี้ จะได้มาซึ่งบุคคลมีความสามารถตรงตามเป้าหมายแผนกและองค์กร ทำให้ “เลือกคนถูกใจ เลือกคนถูกงาน” ได้คนเก่งมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์


E-Mail : [email protected]

วันที่ : 08 มีนาคม 2566

จำนวนผู้เข้าชม 701 คน

กรุณากดถูกใจ และ เพิ่มเพื่อน Line

บทความที่เกี่ยวข้อง


Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling

Human Touch ถูกพูดถึงในการดูแลรักษาสุขภาพ มุมมองการมีจิตบริการมานาน ควบคู่กับคำว่า Empathy (การเอาใจใส่) ซึ่งหากพูดถึงแง่การลงมือปฏิบัติงาน Human Touch มีแนวทางนำไปใช้ได้อย่างไร ?

บุคลิกภาพท่ายืนเดินนั่งที่สง่างาม

“อิริยาบถท่าทางที่สง่างามช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ชวนมอง ไม่ว่าท่านทำงานในตำแหน่งใด ควรได้เรียนรู้พื้นฐาน 3 เรื่องนี้ไว้ทั้งการยืน เดิน นั่ง ซึ่งเป็นบุคลิกพื้นฐานที่ฝึกฝนให้ดูดีได้ไม่ยาก ”

ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET

ในช่วงที่ผู้เขียนได้ฝึกงานและทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลต่างประเทศ ได้สังเกต รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมการดูแลผู้รับบริการของบุคลากรทางการแพทย์หลายกลุ่ม ทั้งการปฏิสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงาน

จิตวิทยาบริการ

หลัก “จิตวิทยาบริการ (Service Psychology)” ได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมภาคการบริการมาช้านาน การทำงานที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสารส่งผ่านบุคคล

เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ

คำพูดเป็นปราการด่านแรกแห่งความสำเร็จในอาชีพ เป็นการแสดงออกด้วยวจนภาษาดึงดูดผู้คนเข้ามาสนใจหรือผลักออกไปจากจากวงโคจรชีวิต โดยเฉพาะงานที่ให้บริการทั้งทางแบบออนไลน์ ออฟไลน์ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะการพูด

แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ TRM

แบบสอบถาม Training Needs เพื่อสอบถามพนักงานในองค์กร ผลของคำตอบในแบบสอบถามนั้น นำมาเพื่อใช้ประเมินหาหลักสูตรที่จำเป็น (Training Needs) ในการอบรมต่อตำแหน่งงานไม่ใช่หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม