หน้าหลัก Training
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
2 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
3 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
4 จิตวิทยาบริการ บทความ
5 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
6 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
7 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
8 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
9 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
10 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
11 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
12 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
13 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
14 จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
(4MAT Learning Model)
บทความ
15 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
16 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
17 กรณีศึกษา Customer Experience
แบบพันธุ์ไทย
บทความ
18 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
19 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
20 เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง บทความ
21 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
22 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
23 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
24 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
25 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
26 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
27 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
28 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
29 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
30 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
31 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
32 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ