หน้าหลัก PI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
9 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
10 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
11 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
12 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
13 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
14 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
15 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
16 วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล
KPI
บทความ
17 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
18 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
19 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
20 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
21 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
22 จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
(4MAT Learning Model)
บทความ
23 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
24 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
25 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
26 กำหนดตัวชี้วัด (KPI)
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพแบบ
Milestone ?
บทความ
27 กุญแจ 5
ดอกไขความสำเร็จการนำเสนอ
(Five keys to a winning pitch)
บทความ
28 เคล็ดลับลดความตื่นเต้นเมื่อพูดในที่ประชุม
?
บทความ
29 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
30 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
31 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
32 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ
33 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
34 วิธีกำหนด KPI บทความ
35 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
36 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
37 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
38 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
39 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
40 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
41 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
42 ปลาทรงเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ บทความ
43 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
44 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
45 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
46 คิดอย่าง ASAVA เดินแบบ ZARA
ประสบความสำเร็จจริงหรือ
?
บทความ
47 เรื่องที่คุณไม่เคยรู้ของ
“มหาตมะ คานธี”
บทความ
48 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
49 30 มีนา วันอะไร ?
ทำไมคนทั้งโลกควรรู้ ?
บทความ
50 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
51 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
52 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ
53 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ