หน้าหลัก อบรม
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
2 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
3 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
4 จิตวิทยาบริการ บทความ
5 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
6 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
7 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
8 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
9 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
10 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
11 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
12 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
13 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
14 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
15 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
16 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
17 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
18 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
19 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
20 จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
(4MAT Learning Model)
บทความ
21 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
22 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
23 กรณีศึกษา Customer Experience
แบบพันธุ์ไทย
บทความ
24 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
25 หลักการทำงานแบบ Teamwork บทความ
26 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
27 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
28 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
29 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
30 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
31 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
32 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
33 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
34 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
35 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
36 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
37 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
38 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
39 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
40 ยอมก้มหัวคือผู้มีชัยชนะ บทความ
41 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
42 Services 7 อักษรที่มีความหมาย บทความ
43 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
44 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
45 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
46 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
47 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
48 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
49 หนึ่งวันที่สบายแต่ได้เงินล้าน บทความ