หน้าหลัก บริการ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
จิตวิทยาการให้บริการ (Service
Psychology : Level 3)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 หลักสูตร
พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
(Excellence Service Behavior : ESB)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
10 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
11 หลักสูตร
การบริหารจัดการระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
12 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
13 บุคลิกภาพท่ายืนเดินนั่งที่สง่างาม บทความ
14 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
15 จิตวิทยาบริการ บทความ
16 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
17 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
18 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
19 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
20 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
21 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
22 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
23 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
24 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
25 กรณีศึกษา Customer Experience
แบบพันธุ์ไทย
บทความ
26 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
27 พฤติกรรมการบริการที่ควรหลีกเลี่ยง บทความ
28 การบริการขั้นพื้นฐานตามหลัก
ESB
บทความ
29 Service Design ทำอย่างไร ? บทความ
30 เลือกวัคซีนโควิดชนิดไหนดี
?
บทความ
31 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
32 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
33 บุคลิกภาพ 7
แบบก่อนซื้อสินค้าบริการ
บทความ
34 พฤติกรรมบริการเหนือความคาดหมาย บทความ
35 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
36 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
37 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
38 Services 7 อักษรที่มีความหมาย บทความ
39 20
วิธีสร้างความประทับใจในการต้อนรับลูกค้า
บทความ
40 วิธีบริการที่ยอดเยี่ยมคือการปลูกถั่ว บทความ