หน้าหลัก หลักสูตร
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 หลักสูตร
จิตวิทยาการให้บริการ (Service
Psychology)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
8 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
9 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
10 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
11 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
12 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
13 หลักสูตร
นำเสนองานอย่างมืออาชีพและมั่นใจ
(Present Like A Professional)
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
14 จิตวิทยาบริการ บทความ
15 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
16 จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
(4MAT Learning Model)
บทความ
17 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
18 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
19 ฝึกพูดหาเสียงสามเรื่อง“กระบี่สัตเดช” บทความ
20 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
21 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
22 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
23 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
24 “สร้างเสน่ห์จากน้ำเสียง”
ฝึกง่ายๆ
บทความ
25 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
26 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
27 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
28 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ