หน้าหลัก ประเมิน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
8 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
9 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
10 วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล
KPI
บทความ
11 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
12 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
13 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
14 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
15 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
16 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
17 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
18 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
19 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
20 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
21 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
22 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผ่านทดลองงาน บทความ
23 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
24 วิธีกำหนด KPI บทความ
25 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
26 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
27 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
28 เรื่องเล่า “สติปัญญา
กับความเด็ดขาด”
บทความ
29 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
30 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
31 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
32 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
33 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
34 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
35 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
36 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ