หน้าหลัก KPI
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
5 วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล
KPI
บทความ
6 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
7 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
8 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
9 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
10 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
11 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
12 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
13 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
14 กำหนดตัวชี้วัด (KPI)
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพแบบ
Milestone ?
บทความ
15 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
16 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
17 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
18 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
19 วิธีกำหนด KPI บทความ
20 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
21 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
22 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
23 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
24 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
25 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
26 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
27 จัดทำ KPI และ การประเมินผล บทความ
28 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
29 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ
30 พูดให้โดนใจผู้ฟัง บทความ
31 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ