หน้าหลัก คน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 Human Touch In Healthcare ด้วย Touching & Feeling บทความ
6 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
7 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
8 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
9 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
10 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
11 เทคนิคการสร้างทัศนคติเชิงบวกผู้ให้บริการ บทความ
12 จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
(4MAT Learning Model)
บทความ
13 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
14 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
15 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
16 แนวทางวางแผนอัตรากำลังยุค
HR 5.0 (Agile Workforce Planning for HR 5.0)
บทความ
17 เทคนิคสัมภาษณ์งานให้ได้คนเก่ง บทความ
18 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
19 บุคลิกภาพดีมีเสน่ห์
(ตอนที่ 1 หลักการแนะนำตัว)
บทความ
20 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
21 พูดอย่างไรให้มีจังหวะสะกดคนฟัง บทความ
22 วิธีการบริการให้ได้ใจลูกค้า บทความ
23 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
24 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง?
(Mistakes in Negotiation)
บทความ
25 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
26 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
27 รู้ไหมพฤติกรรมนี้สร้างรอยตีนกาบนใบหน้า? บทความ
28 นักฟังที่ดี
ไม่พลาดทุกงาน
บทความ
29 บริหารคนแบบซุนวู บทความ
30 รู้เรื่องเส้นทางเกลือของพ่อ บทความ
31 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
32 วิธีสร้างเสน่ห์และความมั่นใจในการพบปะผู้คน บทความ
33 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
34 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ