หน้าหลัก Plan
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
5 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
6 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
7 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
8 แนวทางวางแผนอัตรากำลังยุค
HR 5.0 (Agile Workforce Planning for HR 5.0)
บทความ
9 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
10 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
11 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
12 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
13 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ
14 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
15 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
16 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
17 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
18 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ