หน้าหลัก ประเมินผล
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 วิทยากรและผู้สอนมืออาชีพ-Train
to the Trainer for Mentoring & Consult
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
7 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
8 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
9 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
10 วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล
KPI
บทความ
11 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
12 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
13 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
14 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
15 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
16 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
17 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
18 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
19 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
20 วิธีกำหนด KPI บทความ
21 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
22 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
23 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
24 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
25 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
26 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ