หน้าหลัก ART
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
5 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
6 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
7 จัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
(4MAT Learning Model)
บทความ
8 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
9 เขียนคำบรรยาย JD ที่ดี บทความ
10 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
11 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ
12 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
13 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 1) บทความ
14 ประเมินผล KPIs หรือ OKRs
แบบไหนดี?
บทความ
15 วิธีกำหนด KPI บทความ
16 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
17 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
18 กลยุทธ์สู่นัก HR
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
(Functional Expert)
บทความ
19 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ