หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

OKRs เขียนอย่างไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 146 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     OKRs เขียนอย่างไร ? คำถามนี้อาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่หลักการพื้นฐานของการเขียน OKRs คือ ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการวัดผลที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร

     OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งแปลว่า เป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญ เป้าหมาย (Objectives) คือสิ่งที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Results) คือตัวชี้วัดที่บอกว่าเราได้ทำสิ่งที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่

     การเขียน OKRs ไม่ได้ยากเกินไป แต่ต้องใช้ความรอบคอบและความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อให้ OKRs สะท้อนถึงความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

     การเขียน OKRs สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร (Vision) ว่าเราต้องการให้องค์กรของเราเป็นอย่างไรในอนาคต

2. กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategy) ว่าเราจะใช้วิธีการใดในการบรรลุวิสัยทัศน์

3. กำหนด OKRs ขององค์กร (Organizational OKRs) ว่าเราจะมีเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญใดบ้างในช่วงเวลาที่กำหนด

4. กำหนด OKRs ของแผนก (Departmental OKRs) ว่าแผนกของเราจะมีเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญใดบ้างในช่วงเวลาที่กำหนด

5. กำหนด OKRs ของบุคคล (Individual OKRs) ว่าบุคคลในแผนกของเราจะมีเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่สำคัญใดบ้างในช่วงเวลาที่กำหนด

6. เชื่อมโยง OKRs เข้าด้วยกัน (Alignment) เพื่อให้ OKRs ขอบุคคล สอดคล้องกับ OKRs ของแผนก และ OKRs ขององค์กร

7. ติดตามและประเมินผล OKRs (Tracking and Reviewing) เพื่อให้ทราบว่าเราได้ทำตาม OKRs ที่ตั้งไว้หรือไม่ และมีการปรับปรุงหรือแก้ไข OKRs หากมีความเปลี่ยนแปลง

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?