หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?


วันที่ : 18 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     OKRs และ KPIs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร แต่มีความแตกต่างกันในหลายด้าน OKRs ย่อมาจาก Objectives and Key Results ซึ่งเป็นวิธีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะบอกว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ OKRs เน้นไปที่การสร้างความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายขององค์กร ทีม และบุคคล และส่งเสริมให้มีการสื่อสารและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง KPIs ย่อมาจาก Key Performance Indicators ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกระบวนการ โครงการ หรือกิจกรรม KPIs เน้นไปที่การวัดผลและประเมินคุณภาพของการทำงาน โดยใช้ข้อมูลที่สามารถวัดได้

     OKRs และ KPIs แตกต่างกันในหลายประการ เช่น

       - OKRs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมาย ให้ชัดเจน มีความท้าทาย และสอดคล้องกัน ในขณะที่ KPIs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการทำงาน ให้สามารถติดตามได้

       - OKRs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการแบบ agile ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในขณะที่ KPIs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการแบบ waterfall ซึ่งมีความคงที่

       - OKRs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ ในขณะที่ KPIs เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

     OKRs และ KPIs เป็นเครื่องมือที่สำคัญและส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร ดังนั้น เราควรใช้ OKRs และ KPIs อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและพัฒนาต่อไปได้

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 ระบบประเมินผล OKRs คือ อะไร ?
2 OKRs หลักการคืออะไร ?
3 OKRs มีอะไรบ้าง ?
4 OKRs ควรมีกี่ข้อ ?
5 องค์กรแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ OKRs ?
6 ประโยชน์ของการใช้ OKRs คืออะไร ?
7 แนวคิด OKRs จะทำการประเมินผลในระยะเวลาเท่าใด ?
8 ทำไมต้องทำ OKRs ?
9 OKRs และ KPIs แตกต่างกันอย่างไร ?
10 OKRs เริ่มที่บริษัทใด ?
11 ใครเป็นผู้เริ่มต้นแนวคิด OKRs ?
12 OKRs วัดผลอย่างไร ?
13 OKRs เขียนอย่างไร ?
14 Key Action คืออะไร ?
15 OKRs ย่อมาจากอะไร ?
16 Personal OKRs คืออะไร ?
17 MBO ย่อมาจากอะไร ?
18 ในการบริหารงานแบบ MBO นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?
19 องค์กรในยุคแรก ๆ ที่นำ MBO (Management by Objective) มาใช้ และปรับมาสู่ OKRs คือองค์กรใด ?
20 ทําไมบริษัทระดับโลกถึงต้องสนใจ OKRs ?