หน้าหลัก HRD
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
5 วิธีประเมินการฝึกอบรมคุ้มค่าแบบ
ROI (Assessing the ROI of Training)
บทความ
6 ตัวอย่างการเขียน JD
แบบฟอร์มอย่างง่าย
บทความ
7 อบรม OD
ต่างกับอบรมหลักสูตรทั่วไปอย่างไร
?
บทความ
8 หลักการเขียน JD ที่ดี บทความ
9 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
10 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ
11 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ
12 มี Roadmap
ธุรกิจประสบความสำเร็จ
บทความ
13 แนวทางการนำผลประเมิน
Competency ไปใช้
บทความ
14 มองปัญหาคือโอกาส บทความ
15 หลักสูตร
การสอนงาน(Coaching)ทำให้พนักงานใหม่อยู่หรือไป
? สำคัญจริงหรือ
บทความ
16 วิธีกำหนดการประเมินผล
Competency
บทความ
17 ขั้นตอนจัดทำ Competency
ให้บรรลุเป้าหมาย
บทความ
18 สมรรถนะ (Competency Model)
มีอะไรบ้าง ?
บทความ