หน้าหลัก ค้นหา"HRD" ข้อมูลเกี่ยวกับ"HRD"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

HRD

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
HRD
1HRD ย่อมาจาก Human Resource Development แปลว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2

HRD คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ซึ่งเป็นกระบวนการในการเพิ่มพูนคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

 • เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร
 • เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและยึดมั่นในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และวัฒนธรรมขององค์กร
 • เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจ ความภูมิใจ และความผูกพันกับองค์กร
 • เพื่อให้พนักงานเติบโตและเข้าสู่การเป็นผู้บริหารได้ในอนาคต

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น

 • การฝึกอบรม (Training) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
 • การศึกษา (Education) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร
 • การปรับปรุง (Development) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการป้องกันและจัดการปัญหา
 • การโอกาส (Opportunity) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ที่จะช่วยให้พวกเขารับผิดชอบ และได้แสดงความสามารถ
3

HRD stands for Human Resource Development. It is a branch of Human Resource Management (HRM) that focuses on developing the skills and competencies of the employees in an organization. HRD aims to improve the performance, productivity, and potential of the workforce through various learning activities, such as training, education, coaching, and mentoring. HRD also helps employees plan their career paths and prepare for future roles and challenges.

Some of the functions of HRD are:

 • To identify the training needs and gaps of the employees and design appropriate learning programs to address them.
 • To evaluate the effectiveness and impact of the learning programs on the employees and the organization.
 • To facilitate the transfer of knowledge and skills from the learning programs to the workplace.
 • To create a culture of learning and development that encourages employees to seek continuous improvement and innovation.
 • To support the succession planning and talent management processes of the organization.

To start a career in HRD, you need to have certain qualifications, such as:

 • A bachelor’s degree or higher in human resource management, psychology, education, or a related field.
 • A certification or accreditation from a recognized HRD association or institution, such as SHRM, ATD, or IHRD.
 • Relevant work experience in HRD or a related field, such as training, coaching, or consulting.
 • Skills and competencies in communication, facilitation, presentation, analysis, evaluation, project management, and leadership.

If you want to learn more about HRD, you can check out some of the web search results I found for you:

 • [What Is Human Resource Development (HRD)? - Indeed]: This article provides an overview of HRD roles, responsibilities, salary, and how to get started in this field.
 • [HR Development (HRD) vs. HR Management (HRM) | Lattice]: This article explains the main differences between HRM and HRD and how they complement each other.
 • [HRD: Definisi, Fungsi, dan Kualifikasi untuk Memulai Kariernya - Glints]: This article gives a comprehensive introduction to HRD in Indonesian language, its history, functions, challenges, and career prospects.