หน้าหลัก พัฒนา
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ
(The Best Personality)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
จิตวิทยาการให้บริการ (Service
Psychology : Level 3)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 หลักสูตร
กลยุทธ์วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังคนที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
6 หลักสูตร The Best Personality หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
7 พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ-The
Smart Personality & Adaptive Leadership
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
8 แนวทางสร้าง Training Needs ก่อนทำ
TRM
บทความ
9 ใช้ทฤษฎีมาสโลว์สร้างแรงจูงใจ บทความ
10 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
11 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
12 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
13 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
14 ภาษากายต้องห้ามสำหรับหัวหน้า บทความ
15 การตัดสินใจกับงานบริหาร บทความ
16 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
17 เทคนิค 1 - 3 – 5 - 1
ปฐมนิเทศพนักงาน
บทความ
18 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ