หน้าหลัก Performance
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
(Job Description)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
6 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
7 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
8 หลักการทำงานแบบ Teamwork บทความ
9 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บทความ
10 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
11 อบรม ESB
ให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไร?
บทความ
12 ขั้นตอนจัดทำ Succession Plan บทความ
13 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
14 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
15 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ