หน้าหลัก ตัวชี้วัด
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
2 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
3 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
4 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
5 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
6 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
7 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
8 กำหนดตัวชี้วัด (KPI)
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพแบบ
Milestone ?
บทความ
9 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
10 ตัวอย่างวิธีกำหนดเป้าหมาย
(Target) KPIs
บทความ
11 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
12 วิธีกำหนด KPI บทความ
13 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
14 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
15 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
16 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ