หน้าหลัก AIDET
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
4 จิตวิทยาบริการ บทความ
5 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
6 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
7 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
8 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ