หน้าหลัก ค้นหา"AIDET" ข้อมูลเกี่ยวกับ"AIDET"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

AIDET

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
AIDET
1

AIDET มาจาก 

  • Acknowledge
  • Introduce
  • Duration
  • Explanation
  • Thank You
2

AIDET คือรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความวิตกกังวล เพิ่มความเชื่อมั่น และปรับปรุงผลการรักษาของผู้ป่วย1 AIDET เป็นตัวย่อของ Acknowledge, Introduce, Duration, Explanation, Thank you ซึ่งหมายถึง

  • Acknowledge : การทักทายและให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้การสื่อสารที่เป็นมิตรและเห็นอกเห็นใจ
  • Introduce : การแนะนำตัวเองและบทบาทของตน และการแนะนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย
  • Duration : การแจ้งระยะเวลาในการรอคอย การตรวจรักษา หรือการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความคาดหมายที่ชัดเจน
  • Explanation : การอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาการ การวินิจฉัย แผนการรักษา หรือขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและได้รับคำตอบที่ชัดเจน
  • Thank you : การขอบคุณผู้ป่วยและครอบครัวที่ไว้วางใจและใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจที่ดี
3AIDET is an acronym that stands for Acknowledge, Introduce, Duration, Explanation, and Thank You. It is a communication framework for health care professionals to communicate with patients and each other in a way that decreases patient anxiety, increases patient compliance, and improves clinical outcomes. AIDET helps health care providers to establish a trusting and collaborative relationship with patients and their families, and to provide clear and accurate information about their care process. AIDET also helps health care organizations to improve patient and customer perception of care or service, and to ensure consistent measures of empathy, concern, and appreciation. AIDET is used by nurses, physicians, technicians, administrators, and all staff involved in patient and family encounters at the bedside and across the continuum of care.