หน้าหลัก ร้องเรียน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 จิตวิทยาบริการ บทความ
5 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
6 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
7 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
8 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
9 เทคนิคบริหารการรอคอย 10
ข้อ (Waiting Time)
บทความ
10 20
วิธีสร้างความประทับใจในการต้อนรับลูกค้า
บทความ