หน้าหลัก ระบบ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคจัดทำระบบประเมินผล
KPIs ที่มีประสิทธิภาพ-The
Effectiveness KPIs
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
4 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
5 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
6 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
7 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
8 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
9 วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล
KPI
บทความ
10 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
11 Put The Right Man On The Right Job At The Right Time บทความ
12 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
13 วิธีกำหนด KPI บทความ
14 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
15 วิธีสร้างความผูกพันพนักงานต่อองค์กร
(EMPLOYEE ENGAGEMENT)
บทความ
16 วิธีทำแผนภูมิก้างปลา
(FISH-BONE DIAGRAM)
บทความ
17 มุมมองการลดต้นทุน
ความสูญเปล่า แบบลีน (LEAN)
บทความ
18 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ