หน้าหลัก ความสามารถ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 ตัวอย่างตัวชี้วัด KPI
ตามตำแหน่ง & ปัญหาระยะ Action
Plan
บทความ
2 ความสำคัญ JD
ต่องานประเมินผล
บทความ
3 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
4 ลำดับการจัดทำ Job Description(JD) บทความ
5 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
6 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
7 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
8 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
9 วิธีกำหนด KPI บทความ
10 อย่าสับสนกับKPI&Competency ? บทความ
11 จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) บทความ
12 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
13 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
14 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ