หน้าหลัก การสื่อสาร
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานด้านสุขภาพ
2024 (AIDET Plus+ in Healthcare 2024)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
5 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
6 จิตวิทยาบริการ บทความ
7 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
8 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
9 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
10 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
11 การบริการเชิงรุก (Proactive Service )
ทำอย่างไร?
บทความ
12 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
13 ฝึกพูดหาเสียงสามเรื่อง“กระบี่สัตเดช” บทความ
14 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ