หน้าหลัก Complaints
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
สำหรับทีมพัฒนาคุณภาพบริการ-Train
to the Trainer for ESB Team
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
ศาสตร์และศิลป์การรับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 ประโยชน์การสื่อสารแบบ AIDET บทความ
4 จิตวิทยาบริการ บทความ
5 เทคนิคการพูดเพิ่มภาวะผู้นำ บทความ
6 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
7 AIDET
สร้างภาพลักษณ์ในงานบริการ
บทความ
8 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
9 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ
10 พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลด้วยกลยุทธ์
CRM
บทความ
11 พฤติกรรมการบริการที่ควรหลีกเลี่ยง บทความ
12 การบริการขั้นพื้นฐานตามหลัก
ESB
บทความ