หน้าหลัก ทักษะ
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร
ทักษะบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุค
4.0
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
4 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
5 ฝึกทักษะการนำเสนอด้วยคีย์เวิร์ด
(Keyword)
บทความ
6 หกท่าภาษากายเสนองานที่มีเสน่ห์
(Presenting Body Language)
บทความ
7 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ
8 ฝึกพูด “คำไหน?”
สร้างพลังบวกให้สมอง
บทความ
9 วิธีเรียนรู้แบบโต๊ะโตะจัง บทความ
10 นำเสนอสะกดใจแบบ A-R-T Storytelling บทความ
11 ลดข้อผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง?
(Mistakes in Negotiation)
บทความ
12 หลักสูตรอบรมทีมงาน (Team Training
Skills)
บทความ
13 เทคนิคปรับบุคลิกภาพตนเอง บทความ
14 เทคนิคจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพงาน บทความ
15 ทักษะ 10
ข้อบริษัทต้องง้อเรา
บทความ