หน้าหลัก career path
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
(Job Description)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
3 กลยุทธ์ควบคุมมาตรฐานบริการ
(Service Standard)
บทความ
4 หลักการทำงานแบบ Teamwork บทความ
5 Competency มีประโยชน์ต่อองค์กร? บทความ
6 เกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบแบ่งกลุ่ม
(Career Path and Band)
บทความ
7 วิธีพัฒนาคนเก่ง 3 ประเภท
(How to Develop Talent People)
บทความ
8 ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดด้วยไคเซ็น บทความ
9 เครื่องมือพัฒนาคนเก่ง 5
ประการ (People Development Tools)
บทความ
10 เตรียมปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีประสิทธิภาพ
?
บทความ
11 แนวทางลดปัญหา Turnover บทความ