หน้าหลัก Communication
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จในงาน
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบ
AIDET Plus+ in Healthcare 2024
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
3 ทำ CBO แบบ AIDET
แก้ปัญหาพฤติกรรมบริการ
บทความ
4 แนวทางขับเคลื่อน AIDET
สู่ภาคปฏิบัติ
บทความ
5 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
6 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ