หน้าหลัก ผลงาน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 หลักสูตร
การจัดทำระบบประเมินผล KPIs
ให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
3 หลักสูตร เจาะลึกการจัดทำ
KPIs ให้บรรลุผล
หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
4 วิธีปรับเงินเดือนค่าตอบแทนหลังประเมินผล
KPI
บทความ
5 ตัวอย่างกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักตัวชี้วัดผลงาน บทความ
6 กำหนด KPI ตามกรอบ BSC และMBO บทความ
7 กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจพนักงานแบบ4S
(Strategies for Motivating Employees)
บทความ
8 แนวคิดและเทคนิคบริหารผลการปฏิบัติงาน บทความ
9 กำหนดตัวชี้วัด (KPI)
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพแบบ
Milestone ?
บทความ
10 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
11 ทำไมทำ KPI ไม่สำเร็จ บทความ
12 เล่าเบื้องหลัง KPI บทความ
13 ป้องกันปัญหาจัดทำ KPIs
ไม่บรรลุผล
บทความ
14 เทคนิคเขียน JD
เพื่อใช้ในระบบประเมินผล
บทความ
15 ประโยชน์ของการจัดทำ Competency บทความ